Dezinfekce

Podle definice je dezinfekce soubor opatření zneškodňujících mikroorganizmy pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů.

Vyšší stupeň dezinfekce zaručuje usmrcení všech mikroorganizmů bakterie, viry, houby, některé bakteriální spóry, ale nezaručuje usmrcení vysoce rezistentních spór, vývojových stadií protozoí, helmintů apod.). Zahrnuje postupy, které byly dříve zařazeny pod pojmem chemické sterilizace v roztocích. Používá se pro dekontaminaci přístrojů s optikou, které nelze sterilizovat ve sterilizačních přístrojích.

Sterilizace je souhrn opatření, která vedou ke zničení všech rozmnožování schopných organizmů a virů na předmětech v produktech. Jednoúčelové pomůcky jsou dodávány sterilní z výroby, ostatní se resterilizují schválenými sterilizačními metodami.

Obecná opatření pro provádění dezinfekce a sterilizace:

Dezinfekční prostředky tvoří velmi heterogenní skupinu chemických látek, které vyvolávají změny nepříznivé pro trvalé přežívání mikroorganizmů.

Dezinfekční prostředky mají:

 • cidní působení: znamená trvalé usmrcení
 • statické působení: znamená dočasnou ztrátu schopnosti množení nebo pokles růstové aktivity.

Dezinfekční látky jsou označovány jako bakteri-, fungi-, tuberkulo-, mykobakteri-, spori-, viru- cidní či statické.

Fyzikální metody dezinfekce:

Jsou to metody, při kterých se mikroorganizmy smrtí aplikací různých forem tepla, ultrafialovým (UV) a radiačním zářením:

 • var za atmosférického tlaku po dobu 30 minut
 • var v přetlakových hrncích po dobu 20 minut
 • dezinfekce v mycích, pracích a parních přístrojích při teplotě vyšší než 90 °C; postupuje se podle návodu výrobce
 • různé formy UV záření (germicidní zářivky); jejich provoz se řídí návodem výrobce
 • jiné fyzikální metody dezinfekce: filtrace, žíhání, spalování, slunění apod. se používají za speciálních podmínek.

Chemické metody dezinfekce

Jde o postupy a aplikace chemických látek v plynné podobě nebo v roztoku, při kterých se mikroorganizmy usmrtí nebo se zastaví jejich růst chemickými dezinfekčními prostředky. Hovoří se o dezinfekčních prostředcích s cidním nebo statickým účinkem.

Při provádění chemické dezinfekce je nutné dodržovat následující zásady:

 • Dezinfekční roztoky se připravují pečlivým odměřením (odvážením) dávek příslušného dezinfekčního prostředkua vody, bezprostředně před použitím.
 • Zlepšení účinnosti některých dezinfekčních přípravků lze dosáhnout zvýšením teploty dezinfekčního roztoku.
 • Při přípravě dezinfekčních roztoků se vychází z toho, že jejich výrobní názvy označují maximální koncentraci a přípravky jsou považovány za 100 %. Jsou-li vyráběny v různých ředěních, jsou k názvu připojena procentuální označení. Při přípravě roztoků glutaraldehydu je tak nutno vycházet z obsahu účinné látky, protože dodávané roztoky obsahují různé množství glutaraldehydu (Glutaraldehydumsol. 25 % nebo 50 %).
 • K jednorázovému postupu dezinfekce a čištění ploch lze použít kombinaci vybraných dezinfekčních přípravků s některými saponáty.

Naše společnost aplikuje především chemické dezinfekční metody dle metodik Hygienické stanice hl.m. Prahy a výrobců jednotlivých dezinfekčních přípravků.

Provádíme zejména:

 • dezinfekce potravinářských a stravovacích provozů
 • dezinfekce ve zdravotnických zařízeních
 • dezinfekce bytu po zemřelých
 • dezinfekce sociálních zařízení
 • dezinfekce půdních prostor při vyklízení holubího trusu
 • další speciální dezinfekce včetně zásahů proti různým druhům plísní a hub.

Důležité informace týkající se plísní v domácnostech a dřevokazných hub naleznete na http://plisne.deratizace.com

A ještě trochu z jazyka českého: deZinfekce nebo deSinfekce ?

Jazyk český se mění. Nelze říci vyvíjí: prostě se mění. Těmto změnám se postupně přizpůsobují i pravidla českého pravopisu, která nám říkají, co je a co není správně česky.

Pravidla českého pravopisu z roku 1964, která vycházela z akademických pravidel z r.1957, připouštějí oba tvary – „desinfekce“ i „dezinfekce„. Po pár dalších letech však kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český nepovažuje ve svých Pravidlech českého pravopisu z r.1998 tvar „desinfekce“ za správný. Nemějme jim to však za zlé, neboť od vydání …

Dále čtěte na stránkách www.desinfekce.cz. Je zde i krásná ukázka z Ottova slovníku naučného.Zde najdete malý slovníček pojmů z oboru deratizace – dezinfekce – dezinsekce

 

Pro další informace můžete pokračovat zde:

http://www.deratizace.com/

nebo volejte zdarma 800 100 180

Hubení štěnic deratizace potkanů likvidace Praha