Legislativa

Legislativa v oblasti DERATIZACE – DEZINFEKCE – DEZINSEKCE

V rámci odborného usměrňování péče o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek má každý majitel a správce budovy povinnost na obhospodařovaných plochách a objektech PROKAZATELNĚ regulovat počet myšovitých hlodavců na únosnou míru, aby nebyla způsobena újma na zdraví obyvatelstva a ekonomické škody.

Konkrétně „Zákon č.258 o ochraně veřejného zdraví“:http://www.deratizace.com/zakon-c258_2000-sb-www-deratizace-com/ § 57 praví:

(1) Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.

(2) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

Je třeba provádět pravidelně kontrolu:

– stavu dvora a přilehlých prostor – úklidem se likvidují zdroje potravy hlodavců a hmyzu.
– stavu půdních prostor – v holubím trusu se nacházejí roztoči a bakteriologické zárodky!
– stavu sklepů, krytů, kotelen, výměníkových stanic, strojoven – to vše mohou být prostory s potencionální zdroji potravy hlodavců pro hlodavce a zejména švábovitý hmyz. Zde je třeba provést kontrolu migračních průstupů.

Některé práce je sice možno provádět svépomocí. Vždy ale platí, že ten, kdo zákrok provede, za něj zodpovídá zejména z hlediska bezpečnosti vůči třetím stranám. Konkrétně: např. při svépomocné pokládce deratizačních nástrah na hlodavce v bytovém domě např. předsedou SVJ nebo BD je pokládající zodpovědný za bezpečné umístění deratizačních přípravků, označení a evidenci pokládkových míst. Pro případ vzniku škod na zdraví nebo na majetku je vhodné, aby byl provádějící pojištěn na odpovědnost v tomto rozsahu.

K tomu je vhodné seznámit se alespoň se základními legislativními předpisy. Některé důležité uvádíme na této webové stránce.

ZÁKON č. 258 ze dne 14. července 2000

Sbírka zákonů č. 258/2000
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

§1
Předmět úpravy
Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc.

„… celý článek…»“:http://www.deratizace.com/zakon-c258_2000-sb-www-deratizace-com/

ZÁKON č. 392 ze dne 19. srpna 2005

Sbírka zákonů r.2005
Předpis č. 392/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

„… celý článek…»“:http://www.deratizace.com/zakon-c3922005-www-deratizace-com/

§1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a upravuje
a) práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví,
b) soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc.
*… celý článek…»*

VYHLÁŠKA č. 137 ze dne 17. března 2004

Sbírka zákonů č. 137/2004
o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

§1
Základní ustanovení
Vyhláška stanoví v soulatu s právem Evropských společenství 1)
a) hygienické požadavky na umístění, stavební konstrukci, prostorové a dispoziční uspořádání, zásobování vodou, vytápění, osvětlení, odstraňování odpadních vod, větrání a vybavení provozoven stravovacích služeb
*… celý článek…»*

ZÁKON č.166 ze dne 13.července 1999

Sbírka zákonů č. 166/1999
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

§1
Předmět úpravy
Tento zákon stanoví požadavky veterinární péče (dále jen „veterinární požadavky“) na chov a zdraví zvířat a na živočišné produky a upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, jakož i soustavu, působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče.
*… celý článek…»*