Jaké má obec povinnosti a práva v případě deratizace?

Moderní obec – redakčně kráceno

Jako jakákoliv jiná právnická osoba obec vlastní majetek, například budovu, v níž sídlí obecní úřad, vodovod, kanalizaci. Má tedy stejné povinnosti jako ostatní právnické osoby a majitelé nemovitostí. I pro ni tak platí povinnost soustavně provádět běžnou deratizaci a zajišťovat speciální deratizaci podle potřeby.

Obec na rozdíl od ostatních právnických osob má právo vydávat právní předpisy. Podle § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může obecně závaznou vyhláškou nařídit pro území obce nebo jeho část speciální ochrannou deratizaci k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění.

Pokud jde o speciální ochrannou deratizaci, jakým způsobem ji musí obec zajistit?

Obec tak činí podle potřeby prostřednictvím podnikatelů oprávněných k této odborné činnosti stejně, jako tak činí ostatní osoby. Tato deratizace není zaměřená na prevenci, ale na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a na likvidaci zvýšeného výskytu škodlivých epidemiologicky významných hlodavců. Povinnost obce a každého provozovatele ji zajišťovat, nikoli však provádět, je dána zákonem a jednotlivě ji nařídit může pouze krajská hygienická stanice. Jestliže se v budově či provozovně vyskytnou hlodavci, žádný vlastník či provozovatel nesmí čekat na schválení obecně závazné vyhlášky zastupitelstvem a teprve potom zajišťovat speciální ochrannou deratizaci. Musí zajistit jejich likvidaci ihned. Dozor nad dodržováním zákonné povinnosti zajišťovat speciální ochrannou deratizaci vykonává krajská hygienická stanice.

Co je tedy obec oprávněna nařídit?

Na základě zákona obec nařizuje plošnou speciální ochrannou deratizaci, tj. na území celé obce nebo v části obce. Jde nejčastěji o likvidaci hlodavců vyskytujících se v takovém množství, které je možné a nutné likvidovat plošně ve všech budovách a provozovnách na území obce, nikoliv jednotlivě.