Na přelomu zimy a jara čeká hlavní město další deratizace

Zdroj: Metro

Na přelomu zimy a jara čeká hlavní město další deratizace, rozhovor s radní hlavního města Prahy Mgr.Hanou Halovou uveřejněný v deníku Metro, rubrika Hlavní město Praha.
Přemnožení hlodavci opět trápí hlavní město, a proto se během března a dubna uskuteční další deratizace. Celkové náklady jsou odhadovány na 20 milionů korun, z čehož hl. m. Praha platí ze svého rozpočtu cca 10 procent. Více se dozvíte v rozhovoru s radní hl. m. Prahy Mgr. Hanou Halovou.

Kdo má za povinnost zajišťovat deratizaci?

Ze zákona o ochraně veřejného zdraví musí provádět běžnou ochrannou deratizaci, dezinfekci a dezinsekci každá osoba. Speciální ochrannou deratizaci, kterou provádí odborná firma, mají povinnost zajistit ve svých provozovnách všichni podnikatelé. Stejnou povinnost mají vlastníci nemovitostí, ať už se jedná o bytové nebo nebytové prostory, u majetku státu organizační složka státu nebo příslušná příspěvková organizace, která majetek spravuje.

Jak plní povinné subjekty své povinnosti?

Většina subjektů tyto povinnosti plní a je schopna to doložit smlouvou s příslušnou firmou a fakturami za provedené práce.

Co nejvíce brání deratizátorům v jejich práci?

Nepořádek v domech i okolí, nebo okolo kontejnerů, neochota některých vlastníků domů zpřístupnit příslušné prostory, nepořádek kolem provozoven, hlavně stravovacích provozů atd…

Jaké náklady hradí hlavní město Praha?

Z rozpočtu uvolňuje zhruba 2,5 milionu korun, z nichž cca půl milionu korun je úhradou materiálových nákladů pro deratizační práce v kanalizační síti firmě Pražské vodovody a kanalizace, a. s., která dalšími cca pěti miliony zajišťuje jako správce kanalizační sítě totéž. Téměř dvěma miliony korun je zabezpečována cyklická deratizace v místech zvýšeného výskytu hlodavců v jednotlivých městských částech.

Můžete stručně informovat o provádění deratizace…

K deratizaci jsou používány schválené přípravky a provádí se standardním způsobem (v objektech deratizační staničky, na volném prostranství do nor, podle standardní metodiky speciální ochranné deratizace). Použité přípravky nejsou klasifikovány jako jedy.Přesto nesmí dojít k pozření nástrahy např. domácími zvířaty apod. Proto odborná firma značí ošetřené prostory varovným letákem. Odborní pracovníci Hygienické stanice hl. m. Prahy provádí kontroly kvality práce provedené deratizace a současně vytipují lokality pro další deratizaci.

Mohla byste nastínit postup v letošním roce?

Do konce února uzavřeme smlouvy s odbornými firmami.Úřady městských částí budeme informovat o doporučených lokalitách k provedení cyklické deratizace, které byly vytipovány nejen hygienickou službou. Prostřednictvím pracovišť hygienické služby a dalších kontrolních orgánů budeme apelovat na včasné zajištění provedení deratizace dle územního harmonogramu tak, aby všechny práce proběhly koordinovaně. Prostřednictvím tiskovin vydávaných městskými částmi budeme informovat, kdy v jejich oblasti bude prováděna deratizace, a také aby případní majitelé, kteří neplní své povinnosti podle par. 57, zák. č. 258/ 2000 Sb. v platném znění, si mohli deratizaci objednat.

Kam se lze se svými dotazy obrátit?

Deratizaci je nutné začít nejpozději začátkem dubna. Občané, ale i firmy se mohou obrátit na Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, nebo na Hygienickou stanici hl. města Prahy, odd. DDD, Rytířská 12, Praha 1, případně na jednotlivé pobočky Hygienické stanice hl. m. Prahy. S připomínkami nebo požadavky k deratizaci se lze obrátit i na odd. zdravotní péče odboru sociální péče a zdravotnictví MHMP, Charvátova 9, Praha 1, tel. 2 3600 4165.